Hotărâri ale Consiliului local

Denumire document:Emis la data:Descriere pe scurt a documentului:
HCL 27/20242024/06/20privind majorarea salariilor de bază pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate  al primarului comunei Colți,județul Buzău
HCL 26/20242024/06/20privind pentru  stabilirea  unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Colți este membru asociat 
HCL 25/20242024/06/20pentru stabilirea  unui mandat special reprezentantului comunei Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” cu privire la contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
HCL 24/20242024/06/20privind stabilirea  unui mandat special reprezentantului comunei Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, de către organizatii care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP)
HCL 23/20242024/06/20pentru completarea nr.2 a anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local Colți nr. 40/20.12.2023  prin care a fost aprobată  strategia anuală de achizitii publice pe anul 2024 .
HCL 22/20242024/06/20privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul 2024-II
HCL 21/20242024/06/20privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
HCL 20/20242024/04/23privind aprobarea documentației faza proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere de pe raza Comunei Colti, județul Buzău””, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
HCL 19/20242024/04/23privind completarea anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local Colți nr. 40/20.12.2023  prin care a fost aprobată  strategia anuală de achizitii publice pe anul 2024 .
HCL 18/20242024/04/23 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale la comuna Colți, județul Buzău pentru anul 2025
HCL 17/20242024/03/29privind modificarea si completarea HCL nr. 37/2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024
HCL 16/20242024/03/29privind  aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2024
HCL 15/20242024/03/29privind  aprobarea  modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Colți este membru asociat
HCL 14/20242024/03/29pentru aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a terenului în suprafață de 1993 mp, proprietate privată a comunei Colți, aferent unei construcții, situat în satul Aluniș, comuna Colți
HCL 13/20242024/03/29privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul 2024-I
HCL 12/20242024/03/29privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
HCL 11/20242024/02/29privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență și ajutoarelor comunitare, aplicabil la niveluI comunei Colți, județul Buzău
HCL 10/20242024/02/29privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Colți, judeţul Buzău pentru anul 2024
HCL 9/20242024/02/29privind  aprobarea studiului de oportunitate pentru vânzarea unui teren în suprafață de 1993 mp, situat în localitatea Aluniș, tarlaua 37, bun imobil aparţinând domeniului de interes privat al comunei colţi, judeţul Buzău
HCL 8/20242024/02/29privind  aprobarea raportului de evaluare nr.320 din data de 21.02.2024,întocmit de evaluator ANEVAR-Baciu Daniela,privind estimarea valorii de piață a terenului în suprafață de 1993 mp,situat în satul Aluniș, comuna Colți,județul Buzău,aflat în patrimoniul UAT Colți 
HCL 7/20242024/02/29pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile –clădiri și terenuri  aflate în proprietatea privată a  comunei Colți, județul Buzău
HCL 6/20242024/02/29privind aprobarea bugetului local al comunei Colți, județul Buzău pentru anul 2024
HCL 5/20242024/02/29privind  incheierea exercitiului bugetar al anului 2023,  la Primaria comunei Colţi, judeţul Buzău
HCL 4/20242024/01/29privind  însușirea raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2023 din cadrul comunei Colți, județul Buzău
HCL 2/20242024/01/29pentru atestarea modificării inventarului bunurilor care aparțin  domeniului public al comunei Colţi, județul Buzău
HCL 1/20242024/01/29privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Colţi, pentru anul şcolar 2024-2025 
HCL 3/20242023/12/29privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere începând cu data de 01.01.2024
HCL 37/20232023/12/20privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024
HCL 31/20232023/10/29privind modificarea Anexei 2.2 C la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Colți nr. 40 din 29.09.2022 pentru aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de pe raza Comunei Colti, județul Buzău”
HCL 30/20232023/10/29privind actualizarea componenței echipei mobile de intervenție la cazurile de violență în familie la nivelul comunei Colți, judeţul Buzău
HCL 29/20232023/10/29privind desemnarea pentru anul școlar 2023-2024 a reprezentantului Consiliului Local Colți în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității (CEAC) a Școlii Gimnaziale comuna Colți,județul Buzău
HCL 28/20232023/10/29privind desemnarea pentru anul școlar 2023-2024 a reprezentantului Consiliului Local Colți în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale comuna Colți
HCL 27/20232023/09/27privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul 2023-III
HCL 26/20232023/09/27privind  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
HCL 25/20232023/08/30privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/2023
HCL 24/20232023/08/30privind însușirea raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2023 din cadrul comunei Colți, județul Buzău
HCL 23/20232023/08/30 privind completarea anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local Colți nr. 56/2023
HCL 22/20232023/08/30privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul 2023-II
HCL 21/20232023/06/29privind modificarea Anexei 2.2 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Colți nr. 40 din 29.09.2022 pentru aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de pe raza Comunei Colti, județul Buzău”
HCL 20/20232023/06/29 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Colți
HCL 19/20232023/06/29privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
HCL 18/20232023/05/30privind aprobarea Protocolului între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) şi UAT Colți , judeţul Buzău având ca obiect colaborarea interinstituţională a MMSS cu UAT Colți în cadrul proiectului „ HUB de servicii MMSS – SII MMSS” , cod SMIS 2014+130963
HCL 17/20232023/05/30 privind aprobarea Regulamentului pentru  folosirea gratuită a terenului de sport în aer liber de către Scoala Gimnaziala Comuna Colti, administrat de Consiliul Local al comunei Colți, județul Buzău;
HCL 16/20232023/05/30privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul 2023-I
HCL 15/20232023/04/27 privind indexarea impozitelor și taxelor locale la comuna Colți, județul Buzău pentru anul 2024
HCL 14/20232023/04/27privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Vasile Ionuț-Alexandru și reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Colţi, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate
HCL 13/20232023/03/20privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Colți nr. 56/2023
HCL 12/20232023/03/20privind mentinerea aderarii ca “Membru Fondator” a comunei Colți la Parteneriatul Public-Privat de Dezvoltare Regionala-Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului, judetul Buzau
HCL 11/20232023/03/20privind aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”
HCL 10/20232023/03/20privind aprobarea bugetului local al comunei Colți, județul Buzău pentru anul 2023
HCL 9/20232023/03/20privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2022, la Primaria comunei Colţi, judeţul Buzău
HCL 8/20232023/03/20privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Vișoi Petruț-Lucian, ca urmare a excluderii acestuia din Organizația locală ALDE a comunei Colți şi declararea ca vacant a locului de consilier local
HCL 7/20232023/03/20privind  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
HCL 6/20232023/01/31privind  încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 387/2023
HCL 5/20232023/01/31privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Colți, județul Buzau
HCL 4/20232023/01/31privind  aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Colţi, pentru anul şcolar 2023-2024 
HCL 3/20232023/01/31    privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Colți, judeţul Buzău pentru anul 2023
HCL 2/20232023/01/31    privind însușirea raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2022 din cadrul comunei Colți, județul Buzău
HCL 1/20232023/01/12privind  implementarea proiectului “ Asfaltare drumuri locale ( Ulițe) în comuna Colți județul Buzău” prin Măsura  8/2023
HCL 58/20222022/12/22privind aprobarea achiziţionării activităților juridice de consultanță, de asistenţă şi-sau de reprezentare pentru anul 2023
HCL 57/20222022/12/22privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2023
HCL 56/20222022/12/22privind aprobarea strategii anuale de achizitii publice pe anul 2023
HCL 55/20222022/12/22privind aprobarea sumei de 3600 lei de la bugetul local, pentru cumpărarea de cadouri ce vor fi împărţite şcolarilor din comuna Colţi, cu ocazia tradiţionalului „Moş Crăciun”
HCL 54.22.12.20222022/12/22Privind aprobarea Planului de pază la comuna Colţi pentru anul 2023
HCL 53/20222022/12/22privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
HCL 52/20222022/12/22privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022-IV
HCL 51/20222022/12/22privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
HCL 50/20222022/11/21privind modificarea anexelor 1si 2 ale HCL 22-31 iulie 2017,privind stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al primarului comunei Colți,județul Buzău, și a indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali
HCL 49/20222022/11/21privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Colți nr. 48-14.12.2021 prin care a fost aprobată strategia anuală de achizitii publice pe anul 2022
HCL 48/20222022/11/21la proiectul de hotărâre privind stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor periculoase provenite de la populație
HCL 47/20222022/11/21privind aprobarea tarifelor diferențiate, distincte pentru gestionarea deșeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate precum si sancțiunile aplicate in cazul in care beneficiarul serviciului nu separa in mod corespunzător cele doua fluxuri de deșeuri respectiv fracție umeda (deșeuri menajere reziduale) fracție uscata (deșeuri reciclabile)pe raza comunei Colți
HCL 46/20222022/11/21pentru modificarea HCL Colti nr.14 din data de 24 martie 2022 cu privire la transformarea postului temporar vacant de funcție publică de execuție de Referent III asistent, existent în statul de funcții al Primăriei comunei Colți, COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Colți, județul Buzău, în funcție publică de Referent III debutant,în post vacant
HCL 45/20222022/11/21privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 – III
HCL 44/20222022/10/11privind aprobarea participarii in cadrul proiectului “Achizitionare microbuze electrice in cadrul parteneriatului dintre comuna Panatau si comuna Colti, judetul Buzau”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul National de Redresare si Rezilienta
HCL 43/20222022/10/11privind desemnarea pentru anul școlar 2022-2023 a reprezentantului Consiliului Local Colți în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale comuna Colți
HCL 42/20222022/09/29privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 – II
HCL 41/20222022/09/29privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 – II
HCL 40/20222022/09/29privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de pe raza Comunei Colti, județul Buzău”
HCL 39/20222022/09/29privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
HCL 38/20222022/08/24Hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Colți, județul Buzău
HCL 37/20222022/08/24Hotărâre privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “TIP V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă , la nivelul comunei Colti , judeţul Buzău
HCL 36/20222022/07/27Hotărâre privind aprobarea schimbării destinației a imobilului Şcoala Muscelul – Cărămăneşti
HCL 35/20222022/07/27Hotărâre privind încredințarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă către Compania de Apă S.A. Buzău
HCL 34/20222022/07/27Hotărâre privind declararea ca fiind bun de uz și de interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Colți a Parcării din satul Aluniș
HCL 33/20222022/07/27Hotărâre privind aprobarea raportului pentru activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I 2022 din cadrul comunei Colți, județul Buzău
HCL 32/20222022/06/30Hotărâre privind mandatarea Primarului comunei Colți, județul Buzău să angajeze avocat în vederea asigurării de consultanță, asistență și reprezentare
HCL 31/20222022/06/30Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Colți nr. 48-17.12.2021 prin care a fost aprobată strategia anuală de achizitii publice pe anul 2022
HCL 30/20222022/06/30Hotărâre privind declararea ca fiind bun de uz și de interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Colți a Drumului de exploatare Mățara
HCL 29/20222022/06/30Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT comuna Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca în Asociație
HCL 28/20222022/06/30Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT comuna Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Boldu în Asociație
HCL 27/20222022/06/30Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
HCL 26/20222022/05/13Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Colți, județul Buzău, pe anul 2022
HCL 25/20222022/05/13Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Colți a drumului comunal DC 89
HCL 24/20222022/05/13Hotărâreprivind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG), COMUNA COLTI, JUDEȚUL BUZAU” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 – Fondul local
HCL 23/20222022/05/13Hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului: „ACHIZIȚIONARE STAȚIE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE ÎN COMUNA COLȚI, JUDEȚUL BUZĂU” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 – Fondul local
HCL 22/20222022/05/13Hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Dezvoltare infrastructura TIC (sisteme inteligente de management) în Comuna COLȚI, Județul BUZĂU„ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 – Fondul local
HCL 21/20222022/04/14Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale la comuna Colți, județul Buzău pentru anul 2023
HCL 20/20222022/04/14Hotărâre privind închirierea pajiștilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a Comunei Colți, Județul Buzău, rămase disponibile, în urma încetări contractelor existente
HCL 19/20222022/04/14 Hotărâre privind aprobarea proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale Comuna Colti in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-CoV – 2 prin Program Operaţional Infrastructură Mare Apel: POIM-881-1- Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
HCL 18/20222022/04/14  Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 – I
HCL 17/20222022/03/24Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2021 de către viceprimarul comunei Colți, în timpul anului 2022
HCL 16/20222022/03/24Hotărâre privind implementarea proiectului “Modernizare infrastructură rutieră în comuna Colți, județul Buzău” prin Măsura 8-6B. „Dezvoltarea satelor” lansată de GAL Valea Buzăului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
HCL 15/20222022/03/24Hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Colți, județul Buzău
HCL 14/20222022/03/24    Hotărâre privind transformarea postului vacant de referent III asistent în referent III debutant
HCL 13/20222022/03/24    Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
HCL 12/20222022/02/28privind aprobarea bugetului local al comunei Colți, județul Buzău, pentru anul 2022
HCL 11/20222022/02/28privind modificarea și completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Colți nr. 48-17.11.2021 prin care a fost aprobată strategia anuală de achiziții publice pe anul 2022
HCL 10/20222022/02/28privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Colți a bunurilor publice realizate în cadrul Sistem de Alimentare cu apă în comuna Colți, județul Buzău
HCL 9/20222022/02/28pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Buzău 2009”;
HCL 8/20222022/02/28privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Colți, județul Buzău pentru perioada 2021-2027
HCL 7/20222022/02/28privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT comuna Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”
HCL 6/20222022/02/28privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT comuna Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii UAT comuna Cilibia din Asociație
HCL 5/20222022/02/28privind aprobarea raportului pentru activitatea desfăsurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II 2021 din cadrul comunei Colți, județul Buzău
HCL 4/20222022/02/28privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Colți, judeţul Buzău pentru anul 2022
HCL 3/20222022/02/28privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Colţi, pentru anul şcolar 2022-2023
HCL 2/20222022/02/28privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2021,la Primaria comunei Colţi, judeţul Buzău
HCL 1/20222022/01/07privind acoperirea definitivă a deficitului de dezvoltare sursa A la 31.12.2021 și utilizarea excedentului bugetar al sursei A