Acte Autoritate Tutelara

Cadru legislativ în vigoare

Legea 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată şi actualizată; 
Legea 448/ 2006 privind protecţia socială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap republicată şi modificată; 
Legea 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea dreptului copilului, actualizată;
Legea 292/ 2011 a asistenţei sociale; 
Legea 217/ 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea 678/ 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 79/ 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/ 2009 privind Codul Civil ; 
Ordinul 219/ 2006 privind activităţile de  identificarea intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioda în care aceştia se află la muncă în străinătate; 
Ordinul 288/ 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind  managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 
Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; Codul Civil republicat şi actualizat ;
HG nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea; 
HG nr. 1.103 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare.

 

MINORI

 

Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesară la Comisia pentru Protecţia Copilului/Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională

 

Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesară la Comisia pentru Protecţia Copilului/Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională:

– certificat de ȋncadrare ȋn grad de handicap din anul precedent (dacă este cazul) şi/ sau planul de abilitare/ reabilitare;
– certificat medical cu diagnosticul cu care se va merge ȋn comisie (eliberat de medic specialist);
– acte de identitate ale părinţilor/ reprezentanţilor legali;
– certificat de naştere al minorului.

 

Acte necesare la notificarea intenţiei de a pleca la muncă ȋn străinătate:

 

– Copii după actul/ actele de identitate ale părintelui unic ȋntreţinător/ părinţilor care urmează să plece la muncă ȋn străinătate;
– Copie după actul/ actele de naştere ale copilului/ copiilor lăsaţi ȋn ţară;
– Copie după Hotărârea judecătorească de divorţ/ Certificat de deces (dacă este cazul).

Menţionăm că dovada eliberată de serviciul public de asistenţă social nu se constituie ȋn ȋmputernicire acordată persoanei ȋn grija căreia rămân copii pentru a-I reprezenta. Este astfel obligatorie Confirmarea persoanei ȋn grija căreia va rămâne copilul de către instanţa de judecată, sentinţa asigurând delegarea autorităţii parentale pe o perioadă de maxim 1 an.

 

Acte necesare ȋn vederea autorizării acordării dispensei de vârstă

Acte necesare ȋn vederea autorizării acordării dispensei de vârstă (art. 272 Noul Cod Civil):
– declaraţii de acord ale ambilor părinţi (este necesară prezenţa părinţilor);
– copii dupa actele de stare civila ale minorei şi ale viitorului soţ (cărţi de identitate, certificate de naştere ale tuturor părţilor implicate);
– cerere de acordare a dispensei de vârstă;
– aviz medical.

 

Acte necesare ȋn vederea instituirii curatelei speciale

Dispoziţia de curatelă specială se eliberează la solicitarea biroului notarial ȋn următoarele situaţii: dezbateri de succesiune, acte de dispoziţie facute in numele minorului.
Acte necesare ȋn vederea instituirii curatelei speciale
– copii dupa actele de identitate ale părinţilor/ al părintelui supravieţuitor;
– cererea olografă/ autentificată a părinţilor;
–  copie după actul de identitate al curatorului şi adeverinţă medicală pentru acesta, eliberată de medicul de familie;
– declaraţia olografă a curatorului propus;
– copie dupa certificatul de nastere sau cartea de identitate a minorului (dupa caz);
– declaraţia minorului cu capacitate restrânsă de exerciţiu;
– la succesiuni: copie dupa certificatul de deces al persoanei după care se dezbate succesiunea şi copie după Anexa 24;
– la tranzacţiile de imobile: copie după Certificat de Atestare Fiscală + copie după Extras de Carte Funciară pentru Informare;
– la ȋnstrăinare: copie după contractul de proprietate şi extras de cont bancar deschis pe numele minorului;

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul autorităţii tutelare, justificat pentru a dovedi respectarea interesului minorului.

 

Acte necesare pentru ancheta socială solicitată la divorţul prin procedură notarială

Acte necesare pentru ancheta socială solicitată la divorţul prin procedură notarială (art. 375 – art. 376 Noul Cod Civil):
– solicitare de la biroul notarial şi copie după cererea de divorţ ȋnregistrată la biroul notarial;
– copii după actele de identitate ale solicitanţilor;
– copii după certificatele de naştere ale minorilor;
– alte acte solicitate de reprezentantul autorităţii tutelare pentru a dovedi respectarea interesului superior al copilului.

Menţionăm că la momentul ȋntrevederii este obligatorie prezenţa copilului care a ȋmplinit 10 ani, conform art. 264 Noul Cod Civil “ȋn procedurile administrative sau judiciare care ȋl privesc, ascultarea copilului care a ȋmplinit vârsta de 10 ani este obligatorie”

 

Acte necesare pentru ancheta socială necesară pentru acordarea “Bani de liceu”

Acte necesare pentru ancheta socială necesară pentru acordarea “Bani de liceu” (HG 594/ 2009 – Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”):
– Copie după actele de identitate ale persoanelor din componenţa familiei;
– Copie după acte doveditoare ale veniturilor realizate (adeverinţe de venit, cupoane de pensie, adeverinţă de elev, talon de şomaj, declaraţii notariale etc);

 

Acte necesare pentru ȋncheierea Contractului cu Familia

Acte necesare pentru ȋncheierea Contractului cu Familia (art. 68 Ordin 1305/ 2016):
– Copii acte de identitate părinţi;
– Copie Certificat de naştere copil;
– Certificatul de ȋncadrare ȋn grad de handicap şi planul de abilitare-reabilitare.

 

Acte necesare pentru Ancheta social necesară la scutirea de la plata Rovignietei

Acte necesare pentru Ancheta social necesară la scutirea de la plata Rovignietei (HG 268/ 2007):
– Copie  CI solicitant şi/sau aparţinător al persoanei cu handicap;
– Copie Certificat de ȋncadrare ȋn grad de handicap;
– Copie Certificat de ȋnmatriculare al maşinei pentru care se solicită scutirea de la plata Rovignietei.

 

ADULŢI

 Acte necesare ȋn vederea instituirii curatelei speciale

Acte necesare ȋn vederea instituirii curatelei speciale  (art. 167 Noul Cod Civil):
– copie după Certificatul de grefă (dovada că pe rolul instanţei este deschis dosar având ca obiect: punerea sub interdicţie);
– copie după actele de identitate: reclamant, pârât şi persoana care este propusă pentru a fi desemnată curator;
– adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie pentru persoana propusă ca şi curator;
– cererea reclamantului;
– declaraţia olografă/ autentificată a persoanei propusă ca şi curator;
– acte medicale ale   pârâtului;

Menţionăm că desemnarea unui curator special pentru o persoană cu discernământ, conform art. 178 Noul Cod Civil, intră ȋn atribuţiile instanţei de judecată.

 

Acte necesare autorizării tutorelui

Acte necesare autorizării tutorelui (art. 133, art. 144 – art.145, art. 171 Noul Cod Civil):
– solicitarea de la Biroul Notarial;
– copii după actele de identitate ale: persoanei puse sub interdiciţie judecătorească, tutore;
– copie după Sentinţa Civilă de punere sub interdicţie;
– alte acte solicitate de către reprezentantul autorităţii tutelare funcţie de obiectul autorizării;

Menţionăm că, ȋn conformitate cu prevederile art. 152 Noul Cod Civil, “tutorele este dator să prezinte annual instanţei de tutelă o dare de seamă despre modul cum s-a ȋngrijit de minor/ interzis, precum şi despre administrarea bunurilor acestuia”.

 

Acte necesare efectuării anchetei sociale solicitată la internarea ȋn centre de ȋngrijire şi asistenţă medico-socială

Acte necesare efectuării anchetei sociale solicitată la internarea ȋn centre de ȋngrijire şi asistenţă medico-socială:
– cererea persoanei/ reprezentantului legal (dacă este cazul);
– copie după actul de identitate;
– certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al apărţinătorului;
– copie după documentul care atestă ȋncadrarea ȋn grad de handicap;
– documente doveditoare ale veniturilor (cupon pensie/ adeverinţă venit);
– documente doveditoare ale situaţiei locative;
– investigaţii paraclinice;
– angajament de plată de principiu (pentru persoanele care au venituri sau pentru membrii familiilor acestora);
– adeverinţe de venit pentru membrii de familie ȋn vederea efectuării de către aceştia a co-plăţii pentru persoana cu dizabilităţi;
– documentul care atestă reprezentarea legală (unde este cazul);
– fişa de Evaluare socio-medicală geriatrică/ Grila de Evaluare a persoanelor vârstnice;

 

Actele necesare efectuării anchetei sociale pentru internarea ȋntr-un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice

– Cerere de admitere;
– Copii după actele de stare civilă ale solicitantului: act de identitate din care să reiasă domiciliul stabil pe raza comunei Colți; certificate de naştere; certificate de căsătorie/ hotărâre de divorţ; certificate de deces al soţului/ soţiei.
– Cupon de pensie recent;
– Copie după cartea de identitate a reprezentantului legal (dacă este cazul);
– Certificate de naştere şi acte de identitate ale copiilor – copii;
– Acte privind veniturile copiilor: adeverinţă de venit/ cupon pensie; adeverinţă de elev/ student (acolo unde este cazul);
– Declaraţie notarială că nu are copii sau reprezentant legal (acolo unde este cazul);
– Declaraţie notarială privind obligaţia de plată a diferenţei de contribuţie de ȋntreţinere până la concurenţa valorii integrale stabilite;
– Analize medicale (Radiografie toracică; Electrocardiogramă şi examen cardiologic; Examen Psihologic şi Examen Psihiatric);
– Analize de laborator (hemoleucograma; VSH; Glicemie; Uree; TGP, TGO; Sumar urină; Coprocultură);
– Adevetinţă medical de la medical de familie din care să reiasă că solicitantul nu suferă de boli transmisibile sau psihice şi este apt pentru a fi inclus ȋn colectivitate;
– Dosar medical de la medical de familie, completat şi parafat la zi – copie;
– Certificat de atestare Fiscală pentru Persoane Fizice eliberat de Primăria comunei Colți – original;
– copie după Contractul de proprietate al locuinţei ȋn care persoana vârstnica are domiciliul stabil (acolo unde este cazul);
– Fişa de Evaluare socio-medicală geriatrică/ Grila de Evaluare a persoanelor vârstnice;