Hotărâri de consiliu

Denumire document:Descriere pe scurt a documentului:Emis la data:
HCL 27/2024privind majorarea salariilor de bază pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate  al primarului comunei Colți,județul Buzău2024/06/20
HCL 26/2024privind pentru  stabilirea  unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Colți este membru asociat 2024/06/20
HCL 25/2024pentru stabilirea  unui mandat special reprezentantului comunei Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” cu privire la contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare2024/06/20
HCL 24/2024privind stabilirea  unui mandat special reprezentantului comunei Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, de către organizatii care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP)2024/06/20
HCL 23/2024pentru completarea nr.2 a anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local Colți nr. 40/20.12.2023  prin care a fost aprobată  strategia anuală de achizitii publice pe anul 2024 .2024/06/20
HCL 22/2024privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul 2024-II2024/06/20
HCL 21/2024privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni2024/06/20
HCL 20/2024privind aprobarea documentației faza proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere de pe raza Comunei Colti, județul Buzău””, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2024/04/23
HCL 19/2024privind completarea anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local Colți nr. 40/20.12.2023  prin care a fost aprobată  strategia anuală de achizitii publice pe anul 2024 .2024/04/23
HCL 18/2024 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale la comuna Colți, județul Buzău pentru anul 20252024/04/23
HCL 17/2024privind modificarea si completarea HCL nr. 37/2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20242024/03/29
HCL 16/2024privind  aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 20242024/03/29
HCL 15/2024privind  aprobarea  modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Colți este membru asociat2024/03/29
HCL 14/2024pentru aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a terenului în suprafață de 1993 mp, proprietate privată a comunei Colți, aferent unei construcții, situat în satul Aluniș, comuna Colți2024/03/29
HCL 13/2024privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul 2024-I2024/03/29
HCL 12/2024privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni2024/03/29
HCL 11/2024privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență și ajutoarelor comunitare, aplicabil la niveluI comunei Colți, județul Buzău2024/02/29
HCL 10/2024privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Colți, judeţul Buzău pentru anul 20242024/02/29
HCL 9/2024privind  aprobarea studiului de oportunitate pentru vânzarea unui teren în suprafață de 1993 mp, situat în localitatea Aluniș, tarlaua 37, bun imobil aparţinând domeniului de interes privat al comunei colţi, judeţul Buzău2024/02/29
HCL 8/2024privind  aprobarea raportului de evaluare nr.320 din data de 21.02.2024,întocmit de evaluator ANEVAR-Baciu Daniela,privind estimarea valorii de piață a terenului în suprafață de 1993 mp,situat în satul Aluniș, comuna Colți,județul Buzău,aflat în patrimoniul UAT Colți 2024/02/29
HCL 7/2024pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile –clădiri și terenuri  aflate în proprietatea privată a  comunei Colți, județul Buzău2024/02/29
HCL 6/2024privind aprobarea bugetului local al comunei Colți, județul Buzău pentru anul 20242024/02/29
HCL 5/2024privind  incheierea exercitiului bugetar al anului 2023,  la Primaria comunei Colţi, judeţul Buzău2024/02/29
HCL 4/2024privind  însușirea raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2023 din cadrul comunei Colți, județul Buzău2024/01/29
HCL 2/2024pentru atestarea modificării inventarului bunurilor care aparțin  domeniului public al comunei Colţi, județul Buzău2024/01/29
HCL 1/2024privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Colţi, pentru anul şcolar 2024-2025 2024/01/29
HCL 3/2024privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere începând cu data de 01.01.20242023/12/29
HCL 37/2023privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20242023/12/20
HCL 31/2023privind modificarea Anexei 2.2 C la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Colți nr. 40 din 29.09.2022 pentru aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de pe raza Comunei Colti, județul Buzău”2023/10/29
HCL 30/2023privind actualizarea componenței echipei mobile de intervenție la cazurile de violență în familie la nivelul comunei Colți, judeţul Buzău2023/10/29
HCL 29/2023privind desemnarea pentru anul școlar 2023-2024 a reprezentantului Consiliului Local Colți în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității (CEAC) a Școlii Gimnaziale comuna Colți,județul Buzău2023/10/29
HCL 28/2023privind desemnarea pentru anul școlar 2023-2024 a reprezentantului Consiliului Local Colți în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale comuna Colți2023/10/29
HCL 27/2023privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul 2023-III2023/09/27
HCL 26/2023privind  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni2023/09/27
HCL 25/2023privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/20232023/08/30
HCL 24/2023privind însușirea raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2023 din cadrul comunei Colți, județul Buzău2023/08/30
HCL 23/2023 privind completarea anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local Colți nr. 56/20232023/08/30
HCL 22/2023privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul 2023-II2023/08/30
HCL 21/2023privind modificarea Anexei 2.2 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Colți nr. 40 din 29.09.2022 pentru aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de pe raza Comunei Colti, județul Buzău”2023/06/29
HCL 20/2023 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Colți2023/06/29
HCL 19/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni2023/06/29
HCL 18/2023privind aprobarea Protocolului între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) şi UAT Colți , judeţul Buzău având ca obiect colaborarea interinstituţională a MMSS cu UAT Colți în cadrul proiectului „ HUB de servicii MMSS – SII MMSS” , cod SMIS 2014+1309632023/05/30
HCL 17/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru  folosirea gratuită a terenului de sport în aer liber de către Scoala Gimnaziala Comuna Colti, administrat de Consiliul Local al comunei Colți, județul Buzău;2023/05/30
HCL 16/2023privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul 2023-I2023/05/30
HCL 15/2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale la comuna Colți, județul Buzău pentru anul 20242023/04/27
HCL 14/2023privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Vasile Ionuț-Alexandru și reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Colţi, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate2023/04/27
HCL 13/2023privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Colți nr. 56/20232023/03/20
HCL 12/2023privind mentinerea aderarii ca “Membru Fondator” a comunei Colți la Parteneriatul Public-Privat de Dezvoltare Regionala-Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului, judetul Buzau2023/03/20
HCL 11/2023privind aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”2023/03/20
HCL 10/2023privind aprobarea bugetului local al comunei Colți, județul Buzău pentru anul 20232023/03/20
HCL 9/2023privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2022, la Primaria comunei Colţi, judeţul Buzău2023/03/20
HCL 8/2023privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Vișoi Petruț-Lucian, ca urmare a excluderii acestuia din Organizația locală ALDE a comunei Colți şi declararea ca vacant a locului de consilier local2023/03/20
HCL 7/2023privind  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni2023/03/20
HCL 6/2023privind  încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 387/20232023/01/31
HCL 5/2023privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Colți, județul Buzau2023/01/31
HCL 4/2023privind  aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Colţi, pentru anul şcolar 2023-2024 2023/01/31
HCL 3/2023    privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Colți, judeţul Buzău pentru anul 20232023/01/31
HCL 2/2023    privind însușirea raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2022 din cadrul comunei Colți, județul Buzău2023/01/31
HCL 1/2023privind  implementarea proiectului “ Asfaltare drumuri locale ( Ulițe) în comuna Colți județul Buzău” prin Măsura  8/20232023/01/12
HCL 58/2022privind aprobarea achiziţionării activităților juridice de consultanță, de asistenţă şi-sau de reprezentare pentru anul 20232022/12/22
HCL 57/2022privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 20232022/12/22
HCL 56/2022privind aprobarea strategii anuale de achizitii publice pe anul 20232022/12/22
HCL 55/2022privind aprobarea sumei de 3600 lei de la bugetul local, pentru cumpărarea de cadouri ce vor fi împărţite şcolarilor din comuna Colţi, cu ocazia tradiţionalului „Moş Crăciun”2022/12/22
HCL 54.22.12.2022Privind aprobarea Planului de pază la comuna Colţi pentru anul 20232022/12/22
HCL 53/2022privind stabilirea impozitelor si taxelor locale2022/12/22
HCL 52/2022privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022-IV2022/12/22
HCL 51/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni2022/12/22
HCL 50/2022privind modificarea anexelor 1si 2 ale HCL 22-31 iulie 2017,privind stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al primarului comunei Colți,județul Buzău, și a indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali2022/11/21
HCL 49/2022privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Colți nr. 48-14.12.2021 prin care a fost aprobată strategia anuală de achizitii publice pe anul 20222022/11/21
HCL 48/2022la proiectul de hotărâre privind stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor periculoase provenite de la populație2022/11/21
HCL 47/2022privind aprobarea tarifelor diferențiate, distincte pentru gestionarea deșeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate precum si sancțiunile aplicate in cazul in care beneficiarul serviciului nu separa in mod corespunzător cele doua fluxuri de deșeuri respectiv fracție umeda (deșeuri menajere reziduale) fracție uscata (deșeuri reciclabile)pe raza comunei Colți2022/11/21
HCL 46/2022pentru modificarea HCL Colti nr.14 din data de 24 martie 2022 cu privire la transformarea postului temporar vacant de funcție publică de execuție de Referent III asistent, existent în statul de funcții al Primăriei comunei Colți, COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Colți, județul Buzău, în funcție publică de Referent III debutant,în post vacant2022/11/21
HCL 45/2022privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 – III2022/11/21
HCL 44/2022privind aprobarea participarii in cadrul proiectului “Achizitionare microbuze electrice in cadrul parteneriatului dintre comuna Panatau si comuna Colti, judetul Buzau”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul National de Redresare si Rezilienta2022/10/11
HCL 43/2022privind desemnarea pentru anul școlar 2022-2023 a reprezentantului Consiliului Local Colți în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale comuna Colți2022/10/11
HCL 42/2022privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 – II2022/09/29
HCL 41/2022privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 – II2022/09/29
HCL 40/2022privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de pe raza Comunei Colti, județul Buzău”2022/09/29
HCL 39/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni2022/09/29
HCL 38/2022Hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Colți, județul Buzău2022/08/24
HCL 37/2022Hotărâre privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “TIP V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă , la nivelul comunei Colti , judeţul Buzău2022/08/24
HCL 36/2022Hotărâre privind aprobarea schimbării destinației a imobilului Şcoala Muscelul – Cărămăneşti2022/07/27
HCL 35/2022Hotărâre privind încredințarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă către Compania de Apă S.A. Buzău2022/07/27
HCL 34/2022Hotărâre privind declararea ca fiind bun de uz și de interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Colți a Parcării din satul Aluniș2022/07/27
HCL 33/2022Hotărâre privind aprobarea raportului pentru activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I 2022 din cadrul comunei Colți, județul Buzău2022/07/27
HCL 32/2022Hotărâre privind mandatarea Primarului comunei Colți, județul Buzău să angajeze avocat în vederea asigurării de consultanță, asistență și reprezentare2022/06/30
HCL 31/2022Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Colți nr. 48-17.12.2021 prin care a fost aprobată strategia anuală de achizitii publice pe anul 20222022/06/30
HCL 30/2022Hotărâre privind declararea ca fiind bun de uz și de interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Colți a Drumului de exploatare Mățara2022/06/30
HCL 29/2022Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT comuna Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca în Asociație2022/06/30
HCL 28/2022Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT comuna Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Boldu în Asociație2022/06/30
HCL 27/2022Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni2022/06/30
HCL 26/2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Colți, județul Buzău, pe anul 20222022/05/13
HCL 25/2022Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Colți a drumului comunal DC 892022/05/13
HCL 24/2022Hotărâreprivind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG), COMUNA COLTI, JUDEȚUL BUZAU” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 – Fondul local2022/05/13
HCL 23/2022Hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului: „ACHIZIȚIONARE STAȚIE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE ÎN COMUNA COLȚI, JUDEȚUL BUZĂU” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 – Fondul local2022/05/13
HCL 22/2022Hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Dezvoltare infrastructura TIC (sisteme inteligente de management) în Comuna COLȚI, Județul BUZĂU„ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 – Fondul local2022/05/13
HCL 21/2022Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale la comuna Colți, județul Buzău pentru anul 20232022/04/14
HCL 20/2022Hotărâre privind închirierea pajiștilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a Comunei Colți, Județul Buzău, rămase disponibile, în urma încetări contractelor existente2022/04/14
HCL 19/2022 Hotărâre privind aprobarea proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale Comuna Colti in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-CoV – 2 prin Program Operaţional Infrastructură Mare Apel: POIM-881-1- Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-192022/04/14
HCL 18/2022  Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022 – I2022/04/14
HCL 17/2022Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2021 de către viceprimarul comunei Colți, în timpul anului 20222022/03/24
HCL 16/2022Hotărâre privind implementarea proiectului “Modernizare infrastructură rutieră în comuna Colți, județul Buzău” prin Măsura 8-6B. „Dezvoltarea satelor” lansată de GAL Valea Buzăului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-20202022/03/24
HCL 15/2022Hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Colți, județul Buzău2022/03/24
HCL 14/2022    Hotărâre privind transformarea postului vacant de referent III asistent în referent III debutant2022/03/24
HCL 13/2022    Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni2022/03/24
HCL 12/2022privind aprobarea bugetului local al comunei Colți, județul Buzău, pentru anul 20222022/02/28
HCL 11/2022privind modificarea și completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Colți nr. 48-17.11.2021 prin care a fost aprobată strategia anuală de achiziții publice pe anul 20222022/02/28
HCL 10/2022privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Colți a bunurilor publice realizate în cadrul Sistem de Alimentare cu apă în comuna Colți, județul Buzău2022/02/28
HCL 9/2022pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Buzău 2009”;2022/02/28
HCL 8/2022privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Colți, județul Buzău pentru perioada 2021-20272022/02/28
HCL 7/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT comuna Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”2022/02/28
HCL 6/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT comuna Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii UAT comuna Cilibia din Asociație2022/02/28
HCL 5/2022privind aprobarea raportului pentru activitatea desfăsurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II 2021 din cadrul comunei Colți, județul Buzău2022/02/28
HCL 4/2022privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Colți, judeţul Buzău pentru anul 20222022/02/28
HCL 3/2022privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Colţi, pentru anul şcolar 2022-20232022/02/28
HCL 2/2022privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2021,la Primaria comunei Colţi, judeţul Buzău2022/02/28
HCL 1/2022privind acoperirea definitivă a deficitului de dezvoltare sursa A la 31.12.2021 și utilizarea excedentului bugetar al sursei A2022/01/07